Cường Quốc – Thành Đồng

Cường Quốc 6 - 2 Thành Đồng
01/10/2017 - 16:00Sân C500 (Học Viện An Ninh Nhân Dân)