Từ Sơn

Từ Sơn

Từ Sơn
2:7

Việt Phương Đông

Việt Phương Đông
Việt Phương Đông
Từ Sơn

Từ Sơn

VS
Việt Phương Đông

Việt Phương Đông

Goal
Từ Sơn

Từ Sơn

Việt Phương Đông

Việt Phương Đông

Tóm lược