04 6278 3555
media.vietfootball@gmail.com

Hạnh Balo: “Giá như được tận hưởng không khí ở I7C 2022 lâu hơn”